Thực hiện nhiệm vụ năm học và công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục- Đt Phổ Yên. Trường MN Tiên Phong I thông báo kế hoạch thực hiện công tác công khai theo tinh thần của TT 36/ ...